Rychlý kontakt

tel: +420 267 132 491
fax: +420 267 132 474
e-mail: info@lapac-komaru.cz

Lapač komárů

Obchodní podmínky

1. ÚVOD

1.1
Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu Lapač komárů.cz (dále jen prodejce) a zákazníkem (dále jen kupující). Provozovatelem je VIKAM Praha s.r.o. se sídlem Hradecká 2355/5 Praha 3. IČO 281 810 26 a DIČ CZ 281 810 26, společnost je vedená v OR Městského soudu v Praze , spisová značka C 131096. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České Republiky.

VYMEZENÍ POJMŮ

1.2.1
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

1.2.2
Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.2.3
Kupující/spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.4
Kupující/nikoli spotřebitel - je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.5
Kupní smlouva - návrhem na uzavření kupní smlouvy je uvedení nabídky v internetovém obchodě www.lapac-komaru.cz Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím.

1.2.6
Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách – uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. OBJEDNÁVKA

2.1
Objednávku je možné učinit on-line, telefonicky, emailem.

2.2
Jakákoliv forma objednávky zmíněná v bodě 2.1 je závazná.

2.3
Objednáním zboží kupující akceptuje nákupní řád a reklamační řád vystavený prodejcem (souhrnně obchodní podmínky).

2.4
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.

2.5
Kupní smlouva je uzavřena v momentu přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, její potvrzení na vznik nemá vliv.

2.6
Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po zaplacení a převzetí zboží.

2.7
Objednáním zboží kupující dává souhlas prodávajícímu k používání osobních údajů k interním potřebám prodávajícího. Viz. Ochrana osobních údajů.

3. REKLAMACE

3.1
Reklamace zboží se řídí v souladu s příslušnými zákony České republiky.

3.2
Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti kupující oznámí prodávajícímu bez prodlení po převzetí zboží.

4. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ DÁLKOVÉ KOMUNIKACE

4.1
Dle §53, odst.7 a §54 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží, přičemž projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručen nejpozději 14. den po převzetí věci. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Zboží na které chcete uplatnit zmíněné právo by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nemělo by nést známky použití nebo poškození a mělo by být kompletní (tzn. příslušenství, záruční list, návod atd.) Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku. Případné finanční plnění bude provedeno účetním dobropisem (nutné potvrzení převzetí) a následně převodem v době splatnosti na bankovní účet kupujícího, nejpozději však do 30 - ti dnů od obdržení originálního potvrzení převzetí dobropisu. V případě nesplnění uvedených podmínek bude takové odstoupení od smlouvy akceptováno, ale spotřebiteli bude vyúčtována náhrada vzniklého snížení hodnoty věci. Vztahuje se na smlouvu uzavřenou na dálku.

4.2
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle bodu 4.1 v těchto případech:
a) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

5.1
Prodávající má za povinnost splnit závaznou objednávku kupujícího, zboží odeslat v dohodnutém termínu.

5.2
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad. Je-li kupující plátce DPH s rozpisem DPH.

5.3
Po odstoupení kupujícího od smlouvy provede prodávající posouzení požadavku bez zbytečných odkladů. Vrácení kupní ceny se řeší formou dobropisu bankovním převodem. Vrácení finančního plnění je možné až po obdržení originálního potvrzení převzetí dobropisu. Vrácená částka bude poukázána v době splatnosti na účet kupujícího, nejpozději však do 30-ti dnů od obdržení originálního potvrzení převzetí dobropisu.

5.4
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy.

5.5
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.

5.6
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí, změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

5.7
Změna ceny vyhrazena - chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.

5.8
Dle zákona na ochranu osobních údajů se prodávající zavazuje k neposkytnutí osobních údajů třetím osobám

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

6.1
Kupující je povinen uvést prodávajícímu osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.

6.2
Finanční plnění provede kupující v řádném termínu.

6.3
Kupující převezme zboží v řádném termínu.

6.4
Není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku kupujícího, má kupující právo od objednávky odstoupit.

6.5
Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 (7) Obč. zák. viz. čl. 4.

6.6
Požádá-li kupující prodejce o výmaz osobních údajů z databáze musí tak prodávající bez prodlení učinit.

6.7
Nepřevezme-li kupující objednané zboží v termínu a bude chtít zboží zaslat opětovně, pak nese původní i další náklady na dodání v plné výši.

6.8
Nepřevezme-li kupující objednané zboží v termínu nebo odmítne-li objednané zboží převzít a o zboží již nebude mít dále zájem, může prodávající požadovat proplacení všech vynaložených nákladů spojených s plněním objednávky kupujícího a vynaložených nákladů na zaslání výzvy.

7. ZÁVĚR

7.1
Dnem učinění závazné objednávky se nákupní řád prodávajícího stává pro kupujícího závazným.

7.2
Tento nákupní řád nabývá účinnosti dne 1.5. 2011.