Rychlý kontakt

tel: +420 267 132 491
fax: +420 267 132 474
e-mail: info@lapac-komaru.cz

Lapač komárů

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.lapace-komaru.cz/sk.
Podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Pred vlastným odoslaním objednávky je kupujúci zároveň dostatočne informovaný o možnosti oboznámiť sa s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci. Pokiaľ je kupujúca fyzická či právnická osoba a kupuje tovar a ďalej ho používa pri svojej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzájomné obchodné podmienky obchodným zákonníkom.

Dodávateľ/predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy buď nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a výrobky tu kúpené užíva len pre svoje účely, alebo je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky a ďalej ich užíva pri svojej ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v spojitosti so službami, ktoré poskytuje.

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Dodacie podmienky

Tovar zasielame poštou od 2 do max 7 pracovných dní. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania maximálne však 10 pracovných dní. O dôvodoch oneskorení dodávky dlhšom ako 10 pracovných dní budete včas informovaní.